ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម

ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ Raise Your Skillz

សេចក្តីផ្តើម

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃគេហទំព័រទាំងនេះដែលបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រនេះនឹងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង Raise Your Skillz អាចរកបាននៅ RaiseYourSkillz.com

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នក ដោយប្រើគេហទំព័រនេះអ្នកបានយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់ដែលបានសរសេរនៅទីនេះ។ អ្នកមិនត្រូវប្រើគេហទំព័រនេះទេប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារគេហទំព័រទាំងនេះ

អនីតិជនឬមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះទេ។

សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ក្រៅពីខ្លឹមសារដែលអ្នកជាម្ចាស់ក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ Raise Your Skillz និង/ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងសម្ភារៈកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះ។

អ្នកត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់សម្រាប់គោលបំណងមើលសម្ភារៈដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។

ការរឹតបន្តឹង

អ្នកត្រូវបានរឹតត្បិតជាពិសេសពីចំណុចទាំងអស់ខាងក្រោម៖

  • ផ្សព្វផ្សាយឯកសារគេហទំព័រណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត។
  • ការលក់, sublicensing និង / ឬបើមិនដូច្នេះទេពាណិជ្ជកម្មសម្ភារៈគេហទំព័រណាមួយ;
  • សម្តែងជាសាធារណៈនិង / ឬបង្ហាញសម្ភារៈវេបសាយណាមួយ;
  • ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយដែលអាចធ្វើឱ្យខូចខាតដល់គេហទំព័រនេះ។
  • ការប្រើប្រាស់វេបសាយនេះក្នុងមធ្យោបាយណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ការចូលប្រើរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះគេហទំព័រនេះ។
  • ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះផ្ទុយនឹងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានឬតាមមធ្យោបាយណាមួយអាចបង្កអន្តរាយដល់គេហទំព័រឬចំពោះបុគ្គលឬអង្គភាពអាជីវកម្ម។
  • ចូលរួមក្នុងការជីកយករ៉ែទិន្នន័យការប្រមូលទិន្នន័យការស្រង់ទិន្នន័យឬសកម្មភាពស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះ។
  • ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬទីផ្សារណាមួយ។

តំបន់ជាក់លាក់នៃគេហទំព័រនេះត្រូវបានដាក់កម្រិតពីការចូលប្រើដោយអ្នកនិង Raise Your Skillz អ្នកអាចរឹតបន្តឹងការចូលប្រើដោយផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះគ្រប់ពេលវេលាតាមឆន្ទានុសិទ្ធិដាច់ខាត លេខសម្គាល់អ្នកប្រើនិងលេខសម្ងាត់ណាមួយដែលអ្នកមានសម្រាប់គេហទំព័រនេះគឺជាការសម្ងាត់ហើយអ្នកត្រូវតែរក្សាការសម្ងាត់ផងដែរ។

មាតិការបស់អ្នក

នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃគេហទំព័រទាំងនេះ“ ខ្លឹមសាររបស់អ្នក” មានន័យថាសំលេងអត្ថបទវីដេអូរូបភាពរឺសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលអ្នកជ្រើសរើសបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះ។ តាមរយៈការបង្ហាញខ្លឹមសាររបស់អ្នកអ្នកផ្តល់ឱ្យ Raise Your Skillz អាជ្ញាប័ណ្ណរងដែលមិនអាចដកហូតបានទូទាំងពិភពលោកដែលអាចប្រើប្រាស់ផលិតឡើងវិញកែសម្រួលបោះពុម្ពផ្សាយបកប្រែនិងចែកចាយវានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយនិងទាំងអស់។

ខ្លឹមសាររបស់អ្នកត្រូវតែជារបស់អ្នកផ្ទាល់ហើយមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីឡើយ។ Raise Your Skillz រក្សាសិទ្ធិលុបមាតិកាណាមួយរបស់អ្នកចេញពីគេហទំព័រនេះគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹង។

មិនមានការធានា

គេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូន“ ដូចដែលមាន” ជាមួយនឹងកំហុសទាំងអស់និង Raise Your Skillz មិនបង្ហាញការតំណាងឬការធានាចំពោះប្រភេទណាមួយដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះឬសម្ភារៈដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះទេ។ ដូចគ្នានេះផងដែរគ្មានអ្វីដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបកស្រាយថាជាការផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកឡើយ។

ដែន​កំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ។ Raise Your Skillzមិនថាមន្រ្តីនាយកនិងបុគ្គលិកណាម្នាក់របស់ខ្លួននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលកើតចេញពីឬតាមវិធីណាក៏ដោយដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នកថាតើការទទួលខុសត្រូវនោះស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យាដែរឬទេ។  Raise Your Skillzរួមទាំងមន្រ្តីនាយកនិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទទួលខុសត្រូវដោយប្រយោលផលវិបាកឬការទទួលខុសត្រូវពិសេសដែលកើតចេញពីឬតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នកឡើយ។

ការសងជំងឺចិត្ត

អ្នកត្រូវសងបំណុលឱ្យបានពេញលេញ Raise Your Skillz ពីនិងប្រឆាំងនឹងនិង/ឬបំណុលការចំណាយការទាមទារមូលហេតុនៃសកម្មភាពការខូចខាតនិងការចំណាយដែលកើតឡើងតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ

ភាពធ្ងន់ធ្ងរ

ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនមានសុពលភាពតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានបទប្បញ្ញត្តិទាំងនោះនឹងត្រូវលុបចោលដោយមិនប៉ះពាល់ដល់បទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសល់ក្នុងនេះ។

បំរែបំរួលពាក្យ

Raise Your Skillz ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាដែលវាសមស្របហើយដោយប្រើគេហទំព័រនេះអ្នកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិនិត្យមើលល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឱ្យបានទៀងទាត់។

កិច្ចការ

Raise Your Skillz ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាត់តាំងផ្ទេរនិងបន្តកិច្ចសន្យាសិទ្ធិនិង/ឬកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាត់តាំងផ្ទេរឬចុះកិច្ចសន្យាណាមួយនៃសិទ្ធិនិង/ឬកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះទេ។

កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ទាំង​មូល

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាង Raise Your Skillz ហើយអ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នកហើយជំនួសរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងការយល់ដឹងជាមុន។

ការគ្រប់គ្រងច្បាប់និងយុត្តាធិការ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការមិនផ្តាច់មុខនៃតុលាការរដ្ឋនិងតុលាការសហព័ន្ធដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិវាទណាមួយ។